+

Zorg-cure

Op het gebied van ziekenhuizen hebben wij een naam hoog te houden. Als sinds onze oprichting in de jaren zeventig ontwerpt EGM architecten spraakmakende ziekenhuizen. Ziekenhuizen die nog altijd actueel zijn, zoals het UMC Utrecht (voorheen het AZU), het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam (voorheen het Holy Ziekenhuis) en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. EGM heeft al jarenlang een veelzijdige praktijk in de zorgmarkt. We denken altijd vanuit de werkprocessen van de eindgebruiker en zoeken in een intensieve dialoog met onze opdrachtgevers naar 'de vraag achter de vraag'. Als architect van gezonde gebouwen is het onze ambitie om binnen de gezondheidszorg voorop te blijven lopen. Daarom volgen we alle ontwikkelingen op de voet. Niet alleen de maatschappelijke, medische en technologische ontwikkelingen, maar ook demografische, sociaal-culturele en economische, zodat zorggebouwen altijd voldoen aan de nieuwste inzichten en eisen. En binnen de nieuwe marktverhoudingen zijn die gebouwen ook van steeds groter belang voor zorginstellingen om klanten en personeel aan zich te binden.

 

Ziekenhuizen

Architectuur in de zorg is bij uitstek dienend, gericht op het herstel van de patiënt. Planetree en beleving, klantgerichtheid en healing environment zijn momenteel de sleutelbegrippen. De ontwikkelingen die we in onze vroegste zorgprojecten zijn gestart, hebben we doorgetrokken naar nieuwbouwprojecten zoals Radboudumc in Nijmegen, het Erasmus MC in Rotterdam, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Het is onze traditie om naast nieuwbouwprojecten ook te werken aan vernieuwbouwprojecten zoals het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem, het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en het Diaconessenhuis in Leiden.

 

Wij blijven ons ontwikkelen, net zoals de gezondheidszorg in ontwikkeling blijft. Zo ontwerpen wij de zorg van morgen

 

Evidence Based Design Tool

Om de kennis van interne processen en de invloed van ontwerpbeslissingen op het welbevinden van patiënten en verzorgenden vast te leggen en verder te ontwikkelen, heeft EGM architecten in 2015 een Evidence Based Design tool ontwikkeld, die ontwerpers helpt bij het maken van wetenschappelijk onderbouwde keuzes die direct invloed hebben op de veiligheid, efficiëntie en het welbevinden van personeel, patiënten en bezoekers. Samen met de opdrachtgever komen we tot vernieuwende concepten met altijd de mens centraal. Gebruikswaarde, logica, representatieve waarde en beleving zijn daarin kernbegrippen. Waarbij strikte randvoorwaarden gelden, zoals investering- en exploitatiekosten.

Een ziekenhuis is een van de meest complexe organisaties binnen de gezondheidszorg, vol specialismen met eigen eisen en wensen. Hiervoor adequate integrale ontwerpoplossingen realiseren, dát is voor ons DE grote uitdaging. Dat geldt voor nieuwbouw, maar zeker ook voor vernieuwbouw, waarbij bestaande gebouwen worden aangepast aan veranderde eisen en wensen van de zorg. Inlevingsvermogen is onze belangrijkste eigenschap, in de patiënt en de verzorgende, in de arts, de verplegende en de manager. Alleen zo kunnen we ontwerpoplossingen met toekomstwaarde realiseren.

 

Academische ziekenhuizen

Academische ziekenhuizen vormen een bijzondere categorie vanwege de grote omvang, diversiteit aan functies én het wetenschappelijk onderwijs. De combinatie van een ziekenhuis met een medische universiteit stelt bijzondere eisen aan gebouwen, routing en functies. Onze ervaring en expertise leiden tot optimale, maar ook spraakmakende oplossingen.

 

Gezondheidscentra

In een gezondheidscentrum zijn verschillende eerstelijnsdisciplines gehuisvest. Vaak gaat het om één organisatorische eenheid met een gezamenlijke visie op de zorg in de wijk en een multidisciplinair zorgaanbod. Soms ook met specifieke, wijkgerichte zorgprogramma's. Wij hebben al vele gezondheidscentra ontworpen en gerealiseerd.

Huisartsenpraktijken verenigd in een huisartsenpost zoeken steeds vaker de samenwerking met de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van een algemeen ziekenhuis. Dat leidt tot doeltreffendere, efficiëntere en meer op de patiënt afgestemde spoedzorg, waarbij patiënten klant zijn voor de huisarts. Zorgverzekeraars zien deze samenwerking als gewenste kwaliteitsverbetering voor de patiënt, maar ook als een manier om de kosten in toom te houden.

 

WIJ CREËREN EEN VEILIGE OMGEVING DIE HOOP EN VOORUITZICHT BIEDT

 

Revalidatiecentra

Ongeveer één op de tien mensen in Nederland heeft door ongeval of aangeboren afwijking een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Revalidatie helpt hen (opnieuw) vorm en inhoud te geven aan hun leven. Om te leren omgaan met hun aandoening en de beperkingen, en zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel te nemen in de maatschappij. Onze betrokkenheid bij het bouwen voor mensen met een handicap gaat terug tot begin jaren zeventig. Wij stonden aan de wieg van ‘Geboden Toegang’, het nationaal en internationaal bekende handboek voor het toegankelijk en bruikbaar ontwerpen en bouwen voor gehandicapten. Sindsdien is er veel veranderd, en is onze betrokkenheid verder toegenomen. De verwachting is dat door de vergrijzing de kwantitatieve vraag naar (revalidatie)zorg toeneemt en dat de kwalitatieve vraag verandert door maatschappelijke veranderingen. Hierbij ligt de focus op zelfregie en maatschappelijke integratie. Wij vertalen dit naar actuele concepten, gebaseerd op de visie van de instelling, de relatie met aanpalende voorzieningen en veranderingen in opzet en organisatie van de zorg. Zo creëren we eigentijdse omgevingen waarin mensen zich prettig en beschermd voelen; een veilige, optimistische omgeving die mensen stimuleert en uitdaagt en vooral hoop en vooruitzicht biedt.

 

DE OP PRECISIE GERICHTE GEBRUIKERS INSPIREREN TELKENS WEER. ONZE BOUWKUNDIGEN HEBBEN DE DRIVE OM DIE GRAAD VAN PERFECTIE TE REALISEREN.

 

Apotheken

Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen van complexe ziekenhuizen. Onlosmakelijk daaraan verbonden zijn apotheken, die veel verschijningsvormen kennen: ziekenhuisapotheken, politheken, depotheken, dienstapotheken en productie-apotheken. Het aanbod verschilt per ziekenhuis. Waar het ene ziekenhuis een uitgebreide afdeling heeft met een productie-apotheek, een laboratorium en een afdeling voor onderzoek en logistiek, heeft een ander ziekenhuis een veel beperkter aanbod of de faciliteiten zelfs elders ondergebracht.

Door onze ervaring met het ontwerpen van apotheken in vele vormen, heeft onze kennis zich steeds verder ontwikkeld en bereiken we een hoge graad van perfectie. De op uiterste precisie gerichte gebruikers van apotheken inspireren ons daarbij telkens weer. Ook onze bouwkundigen, die weten hoe installaties en afwerkingen exact op elkaar moeten aansluiten, hebben de drive naar die graad van perfectie. Daarbij is onze kennis van GMP-klassen en laboratoria-classificatie belangrijk voor verantwoorde oplossingen. Zo ontwerpen en realiseren we steeds prettige, perfect gedetailleerde werkruimtes in mooie apotheken met uitnodigende uitgiftes en een goed werkklimaat.

 

Bestralingsruimtes

Het aantal radiotherapieruimtes is in Nederland sterk in opmars. Wij ontwierpen radiotherapie-afdelingen bij topklinische en academische ziekenhuizen als Instituut Verbeeten, Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het welbevinden en de beleving van de patiënt staat in ons ontwerp altijd centraal.

 

Privéklinieken

Het aantal privéklinieken, ofwel zelfstandige behandelcentra, groeit gestaag. Omdat het vaak gaat het om specialistische centra (oncologie, oogheelkunde, chirurgie, orthopedie), vereist het ontwerpen hiervan ook specialistische kennis. Wij ontwerpen al vele jaren gebouwen voor de gezondheidszorg en beschikt op elk specialistisch terrein over de specifieke technische en bouwkundige deskundigheid. 

Ook voor privéklinieken geldt dat onze concepten de mens (patiënt en personeel) centraal stellen. Daarmee realiseren we de vereiste extra kwaliteit voor onze opdrachtgevers. Zij beschouwen de patiënt nadrukkelijk als klant en streven naar hoogwaardige zorg met minimale wachttijd. En klantgerichtheid wint met de toenemende concurrentie in de gezondheidszorg aan belang. De kliniek moet klanten aantrekken en personeel binden. Niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de uitstraling van het gebouw is daarin van cruciaal belang. We zoeken daarbij steeds, aansluitend op de visie van de opdrachtgever, naar het optimum van functionaliteit en beleving. Naar aangename, positieve omgevingen voor de patiënt en prettige werkplekken voor de professionals.

 

Zorgboulevards

In de zoektocht naar de juiste vastgoedstrategie denken ziekenhuisdirecties, hun adviseurs en gebouweigenaren steeds vaker over de inbedding van het kernziekenhuis in een omgeving met een zorgboulevard. Dit is vaak een strategische keuze. Allereerst gaat het om medische en zorginhoudelijke samenwerking tussen ziekenhuis en andere instellingen. Daarnaast draagt het positioneren van het ziekenhuis in een zorgboulevard bij aan de maatschappelijke integratie van het ziekenhuis in de wijk. Met de keuze van de juiste huurders (bijvoorbeeld apotheek, hulpmiddelenwinkel, bloedbank of bevolkingsonderzoek) is het ook mogelijk gezonde mensen naar het ziekenhuisterrein te trekken. Door wijkvoorzieningen in het concept op te nemen, ontstaat verder een mix van ziekenhuisbezoekers en wijkbewoners. Voorzieningen zoals horeca en winkels op het gebied van lifestyle en gezondheid dragen bij aan een positieve beleving van het gebied. Door publieksvoorzieningen van het ziekenhuis naar buiten te brengen (bijvoorbeeld het personeels-en bezoekersrestaurant en kinderdagverblijf) ontstaat een fysieke verbinding tussen de beleving van de omgeving en die van het ziekenhuis.

 

Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen voor de zorgsector, maar ook voor kantoren en retail. EGM is dan ook betrokken bij de grootste en belangrijkste zorgboulevardontwikkelingen in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de Zorgboulevard Rotterdam, het Gezondheidspark in Dordrecht en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ziekenhuizen met ieder hun eigen zorgboulevard. Hierbij kijken we verder dan een architectonisch goed gebouw alleen. We hebben ook oog voor samenwerking tussen de diverse partijen en zijn een natuurlijke gesprekspartner voor de projectontwikkelaars van dit soort initiatieven en de zorgprofessionals. De afzonderlijke partijen naar een gezamenlijk doel leiden: een goed functionerend complex, een omgeving waar de bezoekers zich prettig voelen. Een omgeving die deel uitmaakt van de maatschappij door een goede stedelijke inpassing. Dat is ons doel.