Masterplan Radboudumc

Masterplan 2020 - 2040, Nijmegen

Toekomstgericht masterplan zorgt voor verbinding met en van de campus

Het nieuwe masterplan verbreedt de focus van 'ziekenhuis' naar 'campus', waarbij naast het Raboudumc ook de gebouwen van de Radboud Universiteit en de onderlinge samenhang in beeld wordt gebracht. Efficiënt en intensief ruimtegebruik bevordert integratie, samenwerking en kennisdeling.

Bekijk het gehele project

1 / 1

X

Masterplan Radboudumc

De maatschappelijke dynamiek vraagt om een permanente herijking van de positie van het ziekenhuis in de samenleving

'To have a significant impact on Healthcare' waarbij de patiënt als partner wordt benaderd, dat is de nieuwe missie van het Radboudumc. Aantoonbare kwaliteit, persoonsgerichte zorg, doelmatigheid en duurzame netwerken zijn daarbij de hoofdthema's. Het Radboudumc heeft richting bepaald door met een gedurfd plan de complete gebouwenstructuur drastisch te herordenen: zo bouwt het ziekenhuis aan een nieuwe zorgcampus. Een campus die bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.

Verandering in de zorg, verandering van omgeving

Het Radboudumc is in de jaren tachtig zo gegroeid dat de bestaande huisvesting niet meer toereikend was. Door het steeds maar verder uitdijen van het ziekenhuis ontstond een langgerekt en onoverzichtelijk gebouwencomplex, raakten diensten en faciliteiten versnipperd en werd de afstand tussen gebouwen steeds groter. Naast het verlies van de samenhang in de ruimtelijke structuur kreeg het ziekenhuis te maken met ruimtegebrek. Daarnaast was een aantal gebouwen zo goed als afgeschreven en in 1989 bleek ook nog eens een asbestsanering vereist. Nieuwbouw was voor een aantal bouwdelen dringend noodzakelijk. Inmiddels, vele jaren na dato, is ook het denken over de gezondheidszorg aan het veranderen: geen zorg door individuele artsen, maar zorgverlening door multidisciplinaire teams georganiseerd rond verschillende ziektebeelden. Dit betekent een andere invulling van de omgeving.

Masterplan: van breed verspreid ziekenhuis tot compact en geïntegreerd geheel

Met het structuurplan werd in 1994 de eerste stap gezet naar de transformatie van een langgerekt ziekenhuis tot een herkenbare en compacte campus. Het bevordert de samenwerking tussen de faculteit en de kliniek, verbetert de efficiëntie en maakt toekomstige aanpassingen mogelijk. Het plan is in fasen gerealiseerd, waarbij sloop en bouw elkaar afwisselden. De Centrale As die alle bouwdelen van het Radboudumc verbindt, zorgt ervoor dat bezoekers en medewerkers in de rest van het complex hierbij zo min mogelijk overlast ondervonden en dat de doorgang voor patiënten en bezoekers ook tijdens de bouw gewaarborgd bleef. Daarnaast zorgt de As voor herkenbaarheid, oriëntatie en flexibiliteit.

Kenniscentrum: samenwerking, ontmoeting, kennisontwikkeling

In 2014 werd voor het Radboudumc een masterplan opgesteld om ook in de toekomst adequaat op de veranderende zorgvraag in te kunnen spelen. Er werd voor het masterplan van de gehele campus Radboudumc een nulmeting gedaan. De situatie van dat moment werd in kaart gebracht om toekomstige ontwikkelingen te kunnen meten. Het zorgmodel verandert voortdurend. Het Radboudumc verandert en ontwikkelt mee, en wordt steeds meer een kenniscentrum voor complexe technische zorg. Hierbij wordt de samenwerking met (regionale) partners voor onderwijs en onderzoek steeds belangrijker. Zo worden ontmoeting en kennisontwikkeling gestimuleerd. De voorzieningen voor huisvesting en automatisering zijn flexibel, zodat er eenvoudig ingespeeld kan worden op toekomstige veranderingen. Het uiteindelijke doel is een hoogwaardige campusomgeving voor alle gebruikers. Van onderzoeker en wetenschapper tot patiënt en zijn of haar naasten, en van medische professional tot ‘learning professional’ en professor. Een campus van en voor iedereen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!